weergegeven: 1 - 6 van 6 resultaten

Stiefplancoaching

Het nieuw samengestelde gezin

Je hebt een nieuwe liefde gevonden. Het is heerlijk om je weer gelukkig te voelen. 

Een nieuw gezin, gebaseerd op de nieuwe liefde van twee mensen, dat is prachtig. 

Natuurlijk kies je voor je nieuwe liefde, maar soms krijg je de kinderen en de andere biologische ouder plus familie er ongevraagd bij. Naast je nieuwe liefde heb je ineens ook een samengesteld gezin, in onze samenleving allang geen uitzondering meer. 

Vol goede moed beginnen jullie eraan maar de praktijk blijkt vaak niet zo eenvoudig. 

In het nieuw samengestelde gezin is meer en een (nog) betere onderlinge communicatie nodig. Waar in het kerngezin dingen vanzelf ontstaan of vanzelfsprekend zijn, moet je dit in je nieuwe gezin opnieuw en actief vormgeven. Over het algemeen is het voor samengestelde gezinnen minder gemakkelijk om een veilig evenwicht te verkrijgen dan in kerngezinnen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van de nieuw samengestelde gezinnen binnen een paar jaar weer uit elkaar gaan. Bestaan gelukkige stiefgezinnen? Ja gelukkig wel en steeds meer…….

Het vraagt om inzicht, afstemming, goede afspraken en vooral elkaar en jezelf de tijd geven om met elkaar het goede te doen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer je twee gezinnen samenvoegt is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. 

Wat maakt het samenleven in een samengesteld gezin zo complex?

  • Twee culturen komen samen; ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten en dit wordt samengebracht.
  • Iedereen heeft een achtergrond van verlies (scheiding of overlijden) wat ook op zijn tijd gevoelens van verdriet met zich mee kan brengen. Op een eerder moment is er afstand gedaan van vertrouwde omgeving en relaties. 
  • Verworven loyaliteiten en bloedbanden. Wie komt er eerst, je partner of je kinderen? Hoe zit het met de loyaliteit naar ieders ex-partner? 
  • Gevoelens van afgunst en jaloezie voor de aandacht die de kinderen krijgen of de ex-partner van de partner.
  • Het gevoel van buitengesloten zijn als stiefouder wat als pijnlijk en frustrerend kan worden ervaren. 

Positieve aspecten van een samengesteld gezin

Gelukkig zijn er ook positieve aspecten te noemen over een samengesteld gezin. Als het gezin in staat is samen de fasen van gezinsvorming goed te doorlopen, dan kan het juist een verrijking zijn om samen te leven in een samengesteld gezin en kunnen alle gezinsleden leren van de (soms nieuwe) situaties en profiteren van de verschillen die er zijn. 

Het kost zoals gezegd wel de nodige tijd wat goed is om je te realiseren. Gemiddeld blijkt dat voor het samengaan van twee gezinnen er 4 tot 7 jaren nodig zijn voor dat er weer een stabiel evenwicht wordt ervaren. 

Je bewust zijn van de tijd die het kost kan al helpen om minder te schrikken van de spanningen die jullie ervaren de eerste jaren van jullie samenzijn. 

Stiefgezinnen begeleiden

Het kan helpend zijn om steun te vragen bij een stiefplancoach. In de gesprekken is er allereerst ruimte voor erkenning van je gevoelens. Alles mag er zijn. Natuurlijk geef ik ook uitleg over de kenmerken van een samengesteld gezin. Wat mag/kun je verwachten van je partner en van de kinderen? Wat is jouw rol in het nieuwe gezin? Hoe zorg je ervoor dat je het volhoudt? Hoe onderhoud je de partnerrelatie? Hoe bouw je een band op met de kinderen? In hoeverre mag je je bemoeien met de opvoeding van de kinderen en… welke rol mag een ex-partner spelen in jullie gezin. Duidelijkheid verkrijgen over dit soort zaken voorkomt veel teleurstelling, frustratie en ruzie en maakt het samenwonen een stuk relaxter en leuker. 

Verder kun je alles waar jullie tegenaan lopen inbrengen. Al pratende bedenken we samen een oplossing die voor jullie goed voelt. Door op deze manier een paar kwesties te bespreken, leren jullie om dat later thuis ook samen te doen.

Wie kunnen er in gesprek ?

Welkom zijn de ouders, stiefouders en kinderen.  Ook de opa’s, oma’s die betrokken zijn bij het samengestelde gezin zijn welkom want ook zij raken dikwijls betrokken bij de bijzondere dynamiek van stiefgezinnen. 

Als je je stiefgezin serieus neemt moet je het maken van een stiefplan net zo serieus nemen als het ouderschapsplan dat mogelijk eerder al gemaakt is. 

Met de hulp van een stiefplancoach kun je het Stiefouderschapsplan-kortweg- Stiefplan opstellen. Hiermee breng je jouw nieuwe gezin in kaart en leg je afspraken en wensen voor het nieuwe gezin vast. Met het Stiefplan vergroot je de kans dat jullie nieuwe  gezin wel zal slagen. 

Mochten jullie mij vragen om jullie daarbij te ondersteunen dan is het goed te weten dat ik speciaal ben opgeleid om stiefgezinnen te begeleiden in de opleiding tot Stiefplan-Coach. 

SCHIP-aanpak

Bevinden jullie je in een relatiecrisis?  Heb je de hoop dat jullie er samen uit kunnen komen? Overweeg je te gaan scheiden? Zijn jullie reeds gescheiden, maar verloopt het niet soepel en lijden jullie kinderen hieronder?

Tijdens een relatie zijn de meeste partners een aanvulling op elkaar, wat de één niet heeft, heeft de ander wel en andersom. Dat werkt binnen een relatie fantastisch. Na een scheiding zijn dit juist de zaken die opspelen. Hieruit ontstaan de bekende verwijten.

“We zijn beiden iemand geworden die we ooit dachten niet te zijn. We vonden beiden oprecht dat we het volste recht hadden om door te gaan met de strijd, zonder te zien wat we hiermee elkaar en de kinderen hebben aangedaan. Dat is het ergste, ik ben mezelf zo tegengevallen.”

Uit: “Vechten voor je Scheiding”, T. Rodenburg & L. van der Maarel

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk.

Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. 

De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn.

Ouderschapsplan

Aan deze pagina wordt nog geschreven. Mocht u vragen hebben over het opstellen van een Ouderschapsplan, neem dan contact met mij op. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden.

Kindbehartiger

Scheiden en de kinderen

Alle ouders wensen dat de kinderen zich ook na de scheiding gezond en gelukkig ontwikkelen. Vraag aan ouders hoe zij denken over de scheiding en je hoort vaak: “ Mijn kind staat centraal”.

Alle ouders hebben de intentie om de kinderen zo min mogelijk verdriet van de scheiding te laten meekrijgen. Dit vergt echter kennis in wat kinderen nodig hebben op zo’n moment. Door de scheiding kan het gebeuren dat zich conflicten voordoen tussen ouders, waardoor het kind het gevoel heeft in de knel te zitten. Omdat de scheiding voor ouders zelf ook emotioneel is, kan het soms lastig voor hen zijn om goed te luisteren naar de wensen van hun kind. Het is echter heel belangrijk dat de stem van ieder kind gehoord wordt, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat zijn of haar wensen worden meegenomen ten aanzien van de scheiding alsmede over hoe de toekomst eruit gaat zien. Het kan voor een kind soms knap lastig zijn om de eigen wensen helder te krijgen en richting de ouders aan te geven wat het echt wil. Misschien dat het kind bang is om één van de ouders te kwetsen, geen zin heeft om met de ouders te praten of dat er een juridische procedure op komst is. Dan kan een Kindbehartiger helpen. Voorkom te allen tijde een vechtscheiding!

Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie om (het liefst aan het begin van de scheiding) te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding.

De Kindbehartiger biedt kinderen in een scheidingssituatie in eerste instantie een luisterend oor. Kinderen hebben eigen gedachtes over de scheiding van hun ouders en hebben het recht om hun gevoelens en wensen te delen. Het liefst met een neutraal iemand die er echt voor hen is. Dit is de rol van de Kindbehartiger.

Kindbehartigers zijn die professionals die ervaring hebben in de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, kennis hebben van de ontwikkelingsfasen van kinderen alsmede van het scheidingsproces, inzetten op het ouderschap dat óók na de scheiding blijft en bekend zijn met het juridisch speelveld.

Via de Kindbehartiger wordt de materie rondom de scheiding op kindvriendelijke wijze vertaald en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

Een korte animatiefilm over de rol van een Kindbehartiger

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.
  • Wanneer ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind verloren lijkt te gaan.
  • Indien een kind uitgenodigd wordt voor een kindgesprek bij de rechter. Samen met de Kindbehartiger kan het kind zich voorbereiden.
  • Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Lange tijd, soms jaren na de scheiding kan een kind plotseling verdrietig of boos zijn door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de ondersteuning wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind (tot 16 jaar). Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning, of zelf contact zoeken. Het kan tevens zo zijn dat een rechter dit adviseert, dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger of dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten.

Wil je snel een afspraak voor jezelf of jouw kind(eren) maken, neem dan contact met mij op. We kunnen dan zo snel mogelijk starten.

De kaft van ‘Gelukkig gescheiden’ van Liesbeth Geerts: een prentenboek dat helpt de emoties bij jonge kinderen bespreekbaar te maken.

Zorg ervoor dat uw kinderen gewoon gelukkig zijn, ook wanneer u als ouders aan het scheiden bent!